Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Elérhetőségek

Sorkifalud Község Önkormányzata

9774 Sorkifalud,
Kossuth Lajos utca 30.
Telefon:
+3694556038
Fax: +3694556039
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Sorkifaludi Bokréta Óvoda-Óvodavezetői pályázat

2019. november 25., 10:00


Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

Sorkifaludi Bokréta Óvoda 
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre 2020.03.01. – 2024.08.15-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 75.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§       Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

§       Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

§         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

§        Magyar állampolgárság.

§        Büntetlen előélet.

§        Cselekvőképesség.

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdésében rögzített intézményvezetői megbízás feltételeit igazoló dokumentumok másolatban,

§         Szakmai önéletrajz,

§          Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel,

§          Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű),

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul,

§         Nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

§         Nyilatkozat arról, hogy pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§       Postai úton, a pályázatnak Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére (9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.) történő megküldésével). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IFT/20-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sorkifalud község honlapja – www.sorkifalud.hu

 

 

 

 

 


« Vissza az előző oldalra!


Sorkifalud Község Önkormányzata - Magyar